Wellbeing Provisions

Darpariaethau Lles

ELSA (Emotional Learing Support Assistant)

An Emotional Literacy Support Assistant (ELSA) is a warm and caring person who wants to help your child feel happy in school and to reach their potential educationally.  Their aim is to remove the barriers to learning and to have happy children in school and at home. ELSA’s are trained and regularly supervised by the Educational Psychologists in the Local Education Authority. ELSA's will help children learn to understand their emotions and respect the feelings of those around them. They can provide time and space for pupils to think about their personal circumstances and how they can manage them.

Mrs Goddard and Miss Phelps deliver ELSA sessions weekly with pupils for 30 minutes. Usually ELSA is delivered on a 1:1 basis, however sometimes small group work is carried out when focusing on friendships or social skills. Most ELSA programmes will last for 6 to 12 weeks, helping the pupil to learn specific skills or coping strategies.


Mae Cynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol (ELSA) yn berson cynnes a gofalgar sydd eisiau helpu'ch plentyn i deimlo'n hapus yn yr ysgol ac i gyrraedd ei botensial yn addysgol. Eu nod yw cael gwared ar y rhwystrau i ddysgu a chael plant hapus yn yr ysgol a gartref. Mae ELSA’s yn cael eu hyfforddi a’u goruchwylio’n rheolaidd gan y Seicolegwyr Addysg yn yr Awdurdod Addysg Leol. Bydd ELSA's yn helpu plant i ddysgu deall eu hemosiynau a pharchu teimladau'r rhai o'u cwmpas. Gallant ddarparu amser a lle i ddisgyblion feddwl am eu hamgylchiadau personol a sut y gallant eu rheoli.

Mae Mrs Goddard a Miss Phelps yn cyflwyno sesiynau ELSA yn wythnosol gyda disgyblion am 30 munud. Fel arfer, darperir ELSA ar sail 1:1, ond weithiau bydd gwaith grŵp bach yn cael ei wneud wrth ganolbwyntio ar gyfeillgarwch neu sgiliau cymdeithasol. Bydd y mwyafrif o raglenni ELSA yn para am 6 i 12 wythnos, gan helpu'r disgybl i ddysgu sgiliau penodol neu strategaethau ymdopi.

Drawing and Talking / Arlunio a Siarad

Drawing and Talking enables children to express, in a visual form, worries and preoccupations from deep in the mind that they would not be able to talk about. Very often children just don't know themselves what is wrong. The unconscious, deeper mind always knows though, it is all stored away. Drawings enable symbolic and safe expression of deep worries and feelings that may seem very dangerous to a child. 

Miss Phelps and Mrs Walker deliver this intervention on a one-to-one basis once a week for 30 minutes. Parents will be notified if their child has been selected for this programme.


Mae Arlunio a Siarad yn galluogi plant i fynegi, ar ffurf weledol, bryderon a diddordebau o ddyfnder yn y meddwl na fyddent yn gallu siarad amdanynt. Yn aml iawn nid yw plant yn gwybod eu hunain beth sy'n bod. Mae'r meddwl anymwybodol, dyfnach bob amser yn gwybod, mae'r cyfan yn cael ei storio i ffwrdd. Mae lluniadau yn galluogi mynegiant symbolaidd a diogel o bryderon a theimladau dwfn a all ymddangos yn beryglus iawn i blentyn.

Mae Miss Phelps a Mrs Walker yn cyflwyno'r ymyrraeth hon ar sail un i un unwaith yr wythnos am 30 munud. Byddwn yn gadael rhieni gwybod os bydd ei plentyn yn cael ei ddewis ar gyfer y rhaglen hon. 

Talkabout (Social Stories) / Talkabout (Straeon Cymdeithasol)

Mrs Layzell and Miss Phelps facilitate this group intervention for learners with difficulty in social communication. The intervention works on all 4 social elements; body language, the way we talk, conversation and assertiveness. This intervention runs twice a week for 20 minutes.


Mae Mrs Layzell a Miss Phelps yn hwyluso'r ymyrraeth grŵp hon ar gyfer dysgwyr ag anhawster cyfathrebu cymdeithasol. Mae'r ymyrraeth yn gweithio ar bob un o'r 4 elfen gymdeithasol; iaith y corff, y ffordd rydyn ni'n siarad, sgwrsio a phendantrwydd. Mae'r ymyrraeth hon yn rhedeg ddwywaith yr wythnos am 20 munud.

Lego Therapy/ Therapi Lego

This is a social communication intervention which is delivered to a group of up to three children and facilitated by an adult. The children work together to build a LEGO kit with each child taking turns to carry out a specific role;

  • Builder - builds under instruction of the architect
  • Supplier - supplies the correct items under the instruction of the architect
  • Architect - follows the kit instructions, giving specific instructions to the builder and supplier

Mrs Goddard and Miss Phelps delivers these sessions once per week for an hour. The aim of the sessions is to develop a number of basis skills in children, including; concentration, listening skills, teamwork, cooperations, self-confidence, following instructions, turn taking and sharing.


Ymyrraeth cyfathrebu gymdeithasol yw hwn a gyflwynir i grŵp o hyd at dri o blant a'i hwyluso gan oedolyn. Mae'r plant yn gweithio gyda'i gilydd i adeiladu pecyn LEGO gyda phob plentyn yn cymryd ei dro i gyflawni rôl benodol;

  • Adeiladwr - yn adeiladu o dan gyfarwyddyd y pensaer
  • Cyflenwr - yn cyflenwi'r eitemau cywir o dan gyfarwyddyd y pensaer
  • Pensaer - yn dilyn cyfarwyddiadau'r cit, gan roi cyfarwyddiadau penodol i'r adeiladwr a'r cyflenwr

Mae Mrs Goddard a Miss Phelps yn cyflwyno'r sesiynau hyn unwaith yr wythnos am awr. Nod y sesiynau yw datblygu nifer o sgiliau sylfaenol mewn plant, gan gynnwys; canolbwyntio, sgiliau gwrando, gwaith tîm, cydweithredu, hunanhyder, dilyn cyfarwyddiadau, cymryd tro a rhannu.

*There is a Lego Therapy Tots available at the School which is run the same way but for 30 minutes once a week by Miss Phelps only*
*Mae Therapi Lego Tots ar gael yn yr ysgol sy'n cael ei redeg yr un ffordd ond am 30 munud unwaith yr wythnos gan Miss Phelps yn unig*

Relationship Based Play

 

                                                                                

Latest News

04/01/2021 - 29/01/2021

Distance learning for all pupils

29/01/2021

Education Review by Welsh Government

06/01/2021 - 29/01/2021

School provision will run for key workers and vulnerable families only (these have been identified and contacted).