Croeso i ddosbarth Mrs Evans!

DOSBARTH MRS EVANS

Mrs Evans, Mrs Harry (Dydd Mercher/Wednesday)

Mrs Walker/Mrs Rees (AM)

Tymor Yma - This half term:

Ein llyfr am dymor Gwanwyn yw: 

Our book for the Spring term is: 

Hugan Fach Goch. 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language, Literacy and Communication

 • Ailadrodd a Newyddion / Recount and News 
 • Adroddiad / Report 
 • Cyfarwyddiadau / Instructions 
 • Poster / Poster 
 • Pie Corbett 

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy

 • Adio a thynnu / Adding and taking away 
 • Arian a cheiniogau / Money and coins 
 • Cymharu a mesur / Comparing and measuring 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg/ Science and Technology

 • Tymhorau / Seasons 
 • Deunyddiau / Materials 
 • Dydd a nos / Day and night 

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

 • Chwarae rôl / Role play
 • Tasgau creadigol / Creative tasks

YMARFER CORFF / PE

Bydd ein sesiwn ymarfer corff ar ddydd Mercher. Gall eich plentyn ddod i’r ysgol wedi gwisgo dillad ymarfer corff ac esgidiau ymarfer. Byddwn yn mynd allan os gallwn, felly cofiwch ystyried y tywydd wrth wisgo yn y bore.

Our PE session is on a Wednesday. Your child can come to school dressed in suitable clothes and trainers. We will be going outside if we can, so please take this into consideration when dressing in the morning.

COT / COAT

A wnewch chi sicrhau bod cot addas gyda’ch plentyn bob dydd yn yr ysgol, gan ein bod yn mynd mas ymhob tywydd. Rhowch enw’r plentyn ar bopeth.

Please ensure that your child brings a suitable coat to school every day, as we go out in all weather. Remember to put your child’s name on everything.

GWENER GWALLGOF/     MESSY FRIDAYS

A wnewch chi yrru esgidiau glaw i’r ysgol bob dydd Gwener, gan y byddwn yn gwneud gweithgareddau tu allan.

Please send in wellingtons with your child every Friday, as we will be doing outdoor activities.

FFRWYTH / FRUIT

Gall eich plentyn ddod ag un ffrwyth i’r ysgol ar gyfer snac amser chwarae, neu gall ddod a 30c er mwyn prynu ffrwyth o’n troli ffrwythau.

Your child can bring one piece of fruit to school for their snack at play time, or they can bring 30p to buy fruit from our fruit trolley.

GWAITH CARTREF/HOMEWORK – Blwyddyn 1/Year 1

Mae gwaith cartref yn cael ei osod ar Seesaw ar ddydd Mercher, i’w gwblhau erbyn dydd Llun. Yn o’gystal â hyn, mae rhestr o eiriau sillafu i’r plant ymarfer gartref.

Homework is set on Seesaw every Wednesday, to be completed by Monday. In addition to this, a list of spelling words is attached for the children to practice at home.

BAGIAU DARLLEN/READING FOLDERS

A wnewch chi sicrhau fod eich plentyn yn dod â’r bag darllen i’r ysgol bob dydd gyda’r llyfr a’r cofnod darllen. Ysgrifennwch sylwadau yn y cofnod darllen os gwelwch yn dda.

Please ensure that your child brings their reading folder to school every day with their book and reading record. Please write comments in the reading record.

DWR/WATER

A wnewch chi sicrhau fod botel ddŵr gan eich plentyn, wedi ei labelu a fydd yn cael ei gadw yn yr ysgol trwy’r wythnos, i’w ddychwelyd gartref bob dydd Gwener. Dylai hwn fod yn fotel ychwanegol, i’w diod bocs bwyd.

Please ensure that your child has a water bottle, labelled with their name that will be kept in school all week, to be taken home every Friday. This should be an additional bottle, to their lunch box drink.

 

Cofiwch gadw llygad ar Seesaw am gyhoeddiadau.

Remember to keep an eye on Seesaw for announcements.

Diolch yn fawr iawn / Thank you very much.

Mrs Evans x

Latest News

04/01/2021 - 29/01/2021

Distance learning for all pupils

29/01/2021

Education Review by Welsh Government

06/01/2021 - 29/01/2021

School provision will run for key workers and vulnerable families only (these have been identified and contacted).