Croeso i ddosbarth Mrs Evans!

EIN DOSBARTH NI - OUR CLASS

Mrs Evans - Athrawes Dosbarth Class Teacher

Mrs Harry (Dydd Mercher/Wednesdays)

Miss Morris - Cynorthwywraig Dysgu / Teaching Assistant

THEMA - THEME

Ein thema am dymor yr Haf yw

Ein thema am dymor yr Hydref yw

‘Dathliadau a Gŵyliau’.

Our topic for the Autumn term is

‘Celebrations and Festivals’.

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language, Literacy and Communication

 • Ailadrodd a Newyddion / Recount and News
 • Labelu a Rhestrau / Labelling and Lists
 • Ysgrifennu llythyr / Writing a letter
 • Cerdyn / Card
 • Pie Corbett

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy

 • Rhifau a gwerth lle / Numbers and place value
 • Siapiau 2D a 3D / 2D and 3D shapes
 • Patrymau / Patterns

Dyniaethau / Humanities

 • Gŵyliau / Festivals
 • Penblwyddi / Birthdays
 • Nadolig / Christmas

Celfyddydau Mynegiannol / Expressive Arts

 • Chwarae rôl / Role play
 • Tasgau creadigol / Creative tasks

YMARFER CORFF / PHYSICAL EDUCATION

A wnewch chi sicrhau bod dillad addas ac esgidiau ymarfer (wedi eu labelu) mewn bag yn yr ysgol bob dydd Mercher.  A wnewch chi annog eich plentyn i ymarfer gwisgo/dadwisgo gartref fel eu bod yn medru gwisgo’n gynt yn yr ysgol.

Please ensure that your child brings suitable clothes and trainers (in a bag, labelled with their name) every Wednesday.  Please encourage your child to practise getting dressed/undressed at home to help them get changed quickly in school.

GWENER GWALLGOF / MESSY FRIDAY

A wnewch chi yrru esgidiau glaw i’r ysgol bob dydd Gwener, gan y byddwn yn gwneud gweithgareddau tu allan.

Please send in wellingtons with your child every Friday, as we will be doing outdoor activities.

FFRWYTH / FRUIT

Gall eich plentyn ddod ag un ffrwyth i’r ysgol ar gyfer snac amser chwarae, neu gall ddod a 30c er mwyn prynu ffrwyth o’n troli ffrwythau.

Your child can bring one piece of fruit to school for their snack at play time, or they can bring 30p to buy fruit from our fruit trolley.

COT / COAT

A wnewch chi sicrhau bod cot addas gyda’ch plentyn bob dydd yn yr ysgol, gan ein bod yn mynd mas ymhob tywydd.  Cofiwch hefyd roi enw’r plentyn ar bopeth.

Please ensure that your child brings a suitable coat to school every day, as we go out in all weather.  Remember to put the child’s name on everything.

LLAETH/MILK

Rydym yn cael llaeth bob dydd yn yr ysgol.  Os nad ydych am i’ch plentyn gael llaeth, gadewch inni wybod mor fuan ag sy’n bosibl.

We have milk in school every day.  If you don’t want your child to have milk, let us know as soon as possible.

CLYBIAU AR Ôl YSGOL/AFTER SCHOOL CLUBS

A wnewch chi sicrhau fod Mrs Evans yn gwybod pa ddiwrnod mae’ch plentyn yn mynd i ba glwb.  Hefyd, os oes newidiadau i’r diwrnodau, eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth yr ysgol a’r clwb

Please ensure that Mrs Evans is aware which days your child goes to which club. Also, if there are changes to these days, it is your responsibility to tell the school and club.

LLAWYSGRIFEN / HANDWRITING

Rydym yn defnyddio llawysgrifen glwm yn yr ysgol, felly pan fyddwch yn helpu’ch plentyn i ysgrifennu adref, a wnewch chi ei annog i ffurfio’n gywir.

We use the cursive handwriting at school, therefore when you’re helping your child to write at home, please encourage them to form the letters correctly.

DWR/WATER

A wnewch chi sicrhau fod botel ddwr gan eich plentyn, wedi ei labelu (neu botel ddwr ysgol £1.50 o’r dderbynfa)i’w dychwelyd gartref bob dydd Gwener.

Please ensure that your child has a water bottle, labelled with their name (or a school water bottle £1.50 from reception) to be taken home every Friday.

 

Ar ddiwedd y dydd mae'r plant yn gadael trwy drws y prif fynedfa am 2:50 y.p.

At the end of the day, the children leave school via the door at the main reception.

Diolch yn fawr. Thank you very much.

 

   

  Latest News

  Nodyn i ddweud... / Just to say...

  12th of September - Swimming recommences for Year 5/6 every Thursday. Please ensure your child has the correct kit.

  13th of September - Roald Dahl Day - The theme this year is Matilda, you could dress up as your favourite character or in Roald Dahl favourite colour which is yellow.

  16th - 20th of September - Year 6 Residential