Attendance

Attendance has a positive impact on children’s attitudes towards learning and the education they receive. Our expectation is that children will attend school regularly and punctually unless there is a very good reason for absence. Should your child be absent for any reason, please telephone reception at your earliest convenience. School starts at 9am prompt, any arrivals after this time will be marked as late. Any arrivals after 9:15am will be marked as unauthorised. Children can arrive from 8:45am or from 8am if they are registered and booked into the Breakfast Club.

 

Mae presenoldeb yn cael effaith gadarnhaol ar agweddau plant tuag at ddysgu a'r addysg mae nhw yn ei derbyn. Ein disgwyl yw y bydd pob plentyn yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd ac yn brydlon oni bai fod rheswm da dros absenoldeb. Os bydd eich plentyn yn absennol am unrhyw reswm, ffoniwch y dderbynfa cyn gynted ag phosibMae'r ysgol yn dechrau am 9yb yn brydlon, bydd unrhyw plant ar ôl yr amser hwn yn cael eu marcio'n hwyr. Bydd unrhyw plant sy’n dod ar ôl 9:15 yb yn cael ei farcio fel absenoldeb heb eu hawdurdodi Gall plant gyrraedd o 8:45 yb neu o 8yb os ydynt wedi'u cofrestru a'u  i'r Clwb Brecwast.

Attendance Report / Adroddiad Presenoldeb

As a school we have a responsibility to report back to parents regularly on their child’s attendance. Letters will be sent home on a half termly basis outlining attendance information. Registers are reviewed regularly, and where attendance falls below 92% we as a school have an obligation to inform parents and in some cases, pupils may be referred to the Pupil Support Service. The illustration below provides a clear picture of attendance and expectations over the academic year, as illustrated below. Every lesson counts, every school day counts!

Click on the pdf to see the chart: Callio Attendance Chart

Fel ysgol, mae gennym gyfrifoldeb i adrodd yn ôl i rieni yn rheolaidd ar bresenoldeb eu plentyn. Bydd llythyrau yn cael eu hanfon adref bob hanner tymor yn amlinellu gwybodaeth am bresenoldeb. Mae cofrestrau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd, a pryd  mae presenoldeb yn disgyn o dan 92% mae gennym ni fel ysgol rwymedigaeth i ddweud i’r rhieni ac, mewn rhai achosion, gall disgyblion gael eu cyfeirio at y Gwasanaeth Cefnogi Disgyblion. Mae'r darlun isod yn darparu darlun clir o bresenoldeb a disgwyliadau dros y flwyddyn academaidd, fel y dangosir isod.

Cliciwch i weld yr siart: Callio Attendance Chart

Attendance Panel / Panel Presenoldeb

Latest News

Nodyn i ddweud... / Just to say...

12th of September - Swimming recommences for Year 5/6 every Thursday. Please ensure your child has the correct kit.

13th of September - Roald Dahl Day - The theme this year is Matilda, you could dress up as your favourite character or in Roald Dahl favourite colour which is yellow.

16th - 20th of September - Year 6 Residential