Croeso i ddosbarth Mrs Mathias!

Ein Dosbarth ni / Our Class:

Mrs Mathias - Athrawes Dosbarth / Class Teacher

Mrs H Davies - Cynorthwywraig / LSA

Tymor Yma / This Term:

Iaith, llythrennedd a chyfathrebu / Language, Literacy and Communication:

Cymraeg/Welsh Focus task – Information text = Factual report

English Focus task- Creative writing =Adventure Story

Amrywiol tasgau darllen /Reading comprehensions.

Ysgrifennu sgript /Script writing.

Adolygiad llyfr (nofel y tymor)/ Book review (term’s novel)

Posteri perswadio /Persuasive posters

Darn esboniad / Explanation text – Science investigation

Cyfansoddi barddoniaeth /Poetry writing

Mathemateg a Rhifedd / Maths and Numeracy:

Gwerth lle / Place value

Adio, tynnu a degolion / Addition, subtraction and decimals

Siap / Shape

Datrys problemau / Problem solving

Lluosi a rhannu yn y pen / Mental multiplication and division

Ffracsiynau / Fractions

Amser, mesurau a data / Time, measures and data

Arwynebedd a pherimedr /Area and perimeter – field work i.e. field next door to school

Gwyddoniaeth a Thechnoleg / Science and Technology:

I.T./T.G focus – Cyflwyniad pwynt pwer /Power point presentation

Holiadur gan ddefnyddio Forms /Questionnaire using Forms

Cymharu nodweddion defnyddiau /Comparison of the features and properties of natural and man made materials.

Sut mae defnyddiau yn cael ei creu? /How materials are formed?

Ymchwiliadau defnyddiau /Investigate the properties of materials

Defnyddio imovie i greu fideo dilyn cyfarwyddiadau / Imovie video of instructions.

Tasgau amrywiol ar gyfer Menter Ffair Nadolig / Various tasks as part of the Virtual Christmas Fair.

Dyniaethau / Humanities:

Thema/ Theme – Newid er gwell? Change for the better?

Cynllunio ardal dan datblygiad/ Design an area under development.

Gwaith mapiau gyda graddfa a simbolau mapiau O.S./ Scaled map work and O.S. symbols.

Ymchwilio syniadau/awgrymiadau trwy holiaduron / Research pupil’s ideas through questionnaires.

Cyflwyno canlyniadau ar graffiau a thablau / Present results via graphs and tables

Celfeddydau Mynegiannol / Creative Arts:

Astudio gwaith artistiaid sydd yn ffocysu ar ‘Newid’ yn eu paentiadau / Study artists that focus on ‘changes’ in their paintings

Creu delwedd sy’n simboleiddio ‘Newid’ / Create an image that represents ‘Change’.

Cymeryd rol / Role play – Harvest thanksgiving / Diolchgarwch

Ail greu darnau enwog o gelf gan artist lleol Sarah Jane Brown/Replicate famous art pieces by local artist Sarah Jane Brown

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing:

Gweithgareddau wythnosol SEAL weekly sessions

Bob bore dydd Iau – sesiwn ymarfer corff /Every Thursday morning – P.E sessions. (P.E kit and trainers)

Pob pythefnos ar ddydd Iau – Sesiwn yn ardal pwll dwr

Every second Thursday – pond area session (waterproof clothing and wellingtons)

Mini Me Yoga

Coginio ar gyfer ffair Nadolig rhithiol / Cooking- Virtual Christmas fair

Gwaith cartref / Homework

Caiff gwaith cartref ei anfon ar Seesaw a’i osod ar ddydd Mercher ac yna ei ddychwelyd ar y dydd Llun olynnol.

Homework is sent on Seesaw and set on a Wednesday to be completed by the following Monday.

 

Diolch,

Mrs Mathias.

Latest News

04/01/2021 - 29/01/2021

Distance learning for all pupils

29/01/2021

Education Review by Welsh Government

06/01/2021 - 29/01/2021

School provision will run for key workers and vulnerable families only (these have been identified and contacted).