Croeso i ddosbarth Mrs Mathias!

Ein Dosbarth - Our Class:

Mixed class of Year 4/5 pupils 

Dosbarth cymysg o ddisgyblion blwyddyn 4/5 

Mrs Mathias – Athrawes dosbarth / class teacher 

Mr Rhys Jenkins – Athro cynorthwyol / learning support assistant 

Mrs Anne Davies –Athro dosbarth Dydd Gwener 

Ein thema / Our theme:

Am bythefnos, mi fyddai'n cario ymlaen gyda'r thema 'Chwedlau Hud a Lledrith' ac yna mewn I thema ola'r flwyddyn sef Sut mae fy nghorff yn gweithio? How does my body work?

Byddwn yn ffocysu ar / We will be focusing on:-

 • Newyddion cyfoes / current news i.e. hurricane Dorian, Amazon rainforest fires etc
 • Cwpan Rygbi'r Byd yn Siapan / Rugby World Cup in Japan
 • Ffocws ar wlad sef Siapan /Focus on a country - Japan
 • Cyfandiroedd / Continents
 • Prifddinasoedd / Capital cities
 • Arian a theithio / Currencies and travel
 • Saith rhyfeddod y byd / Seven wonders of the world
 • Sesiwn flasu - Bwydydd y Byd / Taster session - Foods from around the world
 • Storiau'r Creu / Creation stories
 • Gwyddoniaeth - Defnyddiau / Science - Materials
 • Ymarfer corff - Sgiliau gymnasteg / P.E. - Gymnastic skills (Mrs Davies -Dydd Gwener / Friday)

Gwaith Cartref / Homework:

Caiff gwaith cartref ei osod ar ddydd Mercherun tasg mathemateg ac un tasg iaith – a gofynnir iddo ddychwelyd dydd Llun. 

Homework is given on a Wednesday – one maths and one language task – and is then due back in the following Monday. 

Darllen / Reading :

Anogwch eich plentyn i ddarllen pob nos os gwelwch yn dda ac i ddod a llyfrau darllen i ysgol pob dydd. 

Please encourage your child to read every night and to bring books to school every day. 

Addysg Gorfforol / Physical Education:

Bydd gwersi ymarfer corff ar fore Dydd Gwener / P.E. sessions will be on a Friday morning.
Bore dydd Mawrth Sgiliau pel 'Premier League - Blwyddyn 4.
Tuesday Mornings -Premier League ball skills session - Year 4.
Bore dydd Iau - gwersi nofio Blwyddyn 5. COFIWCH cit nofio, het nofio a thywel
Thursday morning - swimming lessons Year 5. REMEMBER swimming kit, hat and towel.

 

   

  Latest News

  Nodyn i ddweud... / Just to say...

  12th of September - Swimming recommences for Year 5/6 every Thursday. Please ensure your child has the correct kit.

  13th of September - Roald Dahl Day - The theme this year is Matilda, you could dress up as your favourite character or in Roald Dahl favourite colour which is yellow.

  16th - 20th of September - Year 6 Residential