Croeso i ddosbarth Mrs Thomas!

Ein Dosbarth Ni / Our Class

Mrs Thomas – Athrawes Dosbarth / Class Teacher

Mrs Clark -  Cynorthwy-ydd Dosbarth / Teaching Assistant

Mrs Harry  - Dydd Llun / Mondays

Mrs Layzell - CPA / PPA

Ein Thema  / Our Theme

Ein Llyfr am yr Hanner Tymor yma     -    Dyddiadur Kabo

Our Book for this Autumn half Term      -   Kabo’s Diary

 

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language, Literacy and Communication

 • Ysgrifennu Dyddiadur
 • Ysgrifennu Cerdyn Post
 • Tric a Chlic
 • Gwaith Llafar / Oracy Activities
 • Llawysgrifen / Handwriting
 • Defnydd o ansoddeiriau/Cymariaethau/Berfau / Adjectives/Verbs/comparisons
 • Atalnodi /  Punctuation

 

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy

 • Gwaith Rhif / Number Work
 • Siapiau 2d a 3d
 • Arian / Money
 • Datrys Problemau / Problem Solving
 • Amser/Time
 • Trin Data / Data Handling

 

Dyniaethau  / Humanities

 • Gwaith Map - Ble mae Botswana / Map Work - Botswana
 • Diwylliant yn Botswana / Culture in Botswana
 • Cymharu Cymru a Botswana/ Compare Wales and Botswana

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg  / Science and Technology

 • Bwyd Affrica / Affrican Food
 • Anifeiliaid yn Affrica / African Animals

 

Iechyd a Lles  / Health and Well-being

 • Dechreuadau Newydd / New Beginnings
 • Amser Cylch /Circle Time
 • Masnach Deg/Fairtrade

 

Celfyddydau Mynegiannol  /  Expressive Arts

 • Chwarae Rol / Role Play (Pound Siop in Africa)
 • Tasgau Creadigol – Masc Affrica / Creative Tasks – African Mask
 • Peintio / Painting
 • Gwehyddu / Weaving
 • Cerddoriaeth Affrica/African music

 

Ymarfer Corff  /  Physical Education

Bydd sesiwn ymarfer corff ar Ddydd Llun felly gofynwn yn garedig bod eich plentyn yn dod mewn i’r ysgol yn gwisgo  ei dillad ymarfer corff  gan na fyddwn yn newid yn y dosbarth.

PE session will be on Monday and we ask if your child could come into school every Mondays wearing their PE kit as we will not be getting changed in class. 

 

Gwener Gwallgof  /  Messy Friday

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn dod a esgidiau glaw  a chot glaw i’r Ysgol bob dydd Gwener, gan byddwn yn gwneud gweithgareddau tu allan.

Please make sure that your child brings in wellingtons and a coat every Friday, as we will be doing outdoor activities.

 

Gwaith Cartref  / Homework

Bydd Gwaith cartref yn cael ei threfnu ar Seesaw bob dydd Mercher ac i’w gwblhau erbyn dydd Llun.

Homework will be scheduled on Seesaw every Wednesday and to be completed by Monday (first Homework will be scheduled for Wednesday 16th September).

Latest News

04/01/2021 - 29/01/2021

Distance learning for all pupils

29/01/2021

Education Review by Welsh Government

06/01/2021 - 29/01/2021

School provision will run for key workers and vulnerable families only (these have been identified and contacted).