Croeso i ddosbarth Mrs Lloyd!

Dosbarth Mrs Lloyd

Dosbarth o ddisgyblion B5/6 yw Dosbarth Mrs Lloyd.

Dosbarth Mrs Lloyd is a Year 5/6 class.

Mae Mrs Morris yn gynorthwywraig rhan amser yn y dosbarth yn ogystal ag hyfforddwraig nofio.

Mrs Morris is a part –time assistant in the classroom as well as a swimming instructor.

Ein Thema - Our Theme:

Ein thema yw “Rhyfel Plentyn”. Byddwn yn cymharu bywyd plentyn ym Mhrydain yn ystod yr Ail Ryfel Byd a heddiw. Byddwn yn astudio’r nofel “Rhyfel Sam” ac “Anne Frank’s Diary” yn ogystal a dathlu dydd T. Llew Jones a Roald Dahl. ”Bywyd y Pwll Dwr” yw ein thema yng ngwyddoniaeth. Trwy waith maes, byddwn yn dysgu am y planhigion ac anifeiliaid a geir yn yr ardal natur ac arsylwi ar y gyd-ddibyniaeth rhyngddynt yn ogystal a dysgu am gylchoedd bywyd a chadwyni bwyd. Byddwn yn dysgu hefyd sut mae bodau dynol yn effeithio ar ein hamgylchedd.

Our theme is “A Child’s War”. We will be studying the novel “Rhyfel Sam” and “Anne Frank’s Diary” as well as celebrating T. Llew Jones and Roald Dahl day. We will be comparing the life of a child in Britain during the Second World War and today. “Water Life” is our Science topic. Through fieldwork we will be learning about the plants and animals found in our nature area and observing the interdependence between them as well as learning about life cycles and food chains. We will also study how humans affect the environment.

Addysg Gorfforol - Physical Education:

Bydd gwers ymarfer corff i’r disgyblion bob dydd Iau felly mae angen cit chwaraeon. Bydd angen cit ar gyfer nofio bob dydd Iau os gwelwch yn dda.

Every Thursday there will be a P.E lesson so pupils need to bring sports kit. A swimming kit is needed every Thursday please.

Gwaith Cartref - Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Llun a’i ddychwelyd erbyn dydd Gwener. Mae angen dod a llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg bob dydd.

Homework is set on Mondays and returned by Friday. Welsh and English reading books should be brought to school every day.

Mae hawl gan ddisgyblion Blwyddyn 6 yn unig gerdded adref os oes llythyr caniatad oddi wrth y rhiant.

Year 6 pupils only are allowed to walk home if they bring a permission letter from the parent.

Diolch yn Fawr

Mrs Lloyd

Latest News

Nodyn i ddweud... / Just to say...

12th of September - Swimming recommences for Year 5/6 every Thursday. Please ensure your child has the correct kit.

13th of September - Roald Dahl Day - The theme this year is Matilda, you could dress up as your favourite character or in Roald Dahl favourite colour which is yellow.

16th - 20th of September - Year 6 Residential