Croeso i ddosbarth Mrs Lloyd!

Ein Dosbarth / Our Class:

Cynorthwyydd Dysgu rhan amser / Part-time Learning Support Assisstant: Mrs Sandra Morris

Hanner Tymor Yma / This Half Term

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn parhau gyda Dysgu yn yr Awyr agored yn Ardal Natur yr ysgol yn ogystal ag astudio Arberth a’r Ardal Leol a fydd yn cael ei astudio tymor nesaf hefyd. Dyma grynodeb o rai o’r pethau a astudir yr hanner tymor yma.

This half term we will be continuing with Outdoor Learning sessions in the Nature area as well as studying Narberth and our local area which will be extended to next term also. Here is a summary of some things that will be covered this half term.

Mathemateg/ Maths

Pedair rheol rhif, ffracsiynau, degolion, canrannau, algebra, amser, trin data a datrys problemau. /Four rules of number, fractions, decimals and percentages, algebra, time, data handling and problem solving.

Iaith/ Language

Bydd ystod o brofiadau llafar, darllen ac ysgrifennu yn seiliedig ar y nofel “Fi a Joe Allen” gan Manon Steffan Ross yn Gymraeg a bydd testunau gan yr awduron Sir Arthur Conan Doyle, Charles Dickens a Michael Morpurgo yn cael eu hastudio yn Saesneg. Byddwn yn canolbwyntio ar ffurfiau ysgrifenedig canlynol sef trafodaeth/dadl, llythyr, adolygiad, hysbysebion ac ysgrifennu creadigol.

A range of oracy, reading and writing opportunities will be covered based on “Fi a Joe Allen” by Manon Steffan Ross and extracts by the authors Sir Arthur Conan Doyle, Charles Dickens and Michael Morpurgo will be studied in English. There will be a focus on the following genres: discussion/debate, letters, review, advertisements and creative writing.

Gwyddoniaeth/ Science

Byddwn yn parhau gydag astudiaeth o fywyd gwyllt yn yr ardal natur gan arsylwi ar blanhigion ac anifeiliaid, sut i ddefnyddio allwedd i enwi planhigion a sut mae rhai anifeiliaid yn addasu ar gyfer y gaeaf drwy storio bwyd a gaeafgysgu.

We will continue the study of wildlife in the nature area. The pupils will be observing plants and animals, learning how to identify species, how to use decision trees, and how some animals adapt in winter months by storing food and hibernation. .

Thema/ Theme

Dyniaethau/Humanities, Celf/ Art, Rhifedd/ Numeracy, Y.C /P.E, Llythrennedd/ Literacy, Iechyd a Lles/ Health and Well-being.

Bydd gweithgareddau’n annog y disgyblion i fod yn gyfranwyr mentrus a chreadigol trwy greu nwyddau Nadoligaidd ar gyfer eu gwerthu ar lein. Byddwn yn cymharu Arberth yn ystod Oes Fictoria a heddiw gan gymharu ysgolion a bywydau bob dydd plant. Hefyd, byddwn yn astudio dathliadau’r Nadolig Fictoraidd yn ogystal a dilyn gweithgareddau i hybu lles ac iechyd y disgyblion. Bydd gweithgareddau wythnosol yn datblygu sgiliau ymarfer corff a chyfeiriannu.

Pupils will be encouraged to be enterprising and creative contributors by creating Christmas goods to be sold online. We will be comparing Narberth during Victorian times and today by comparing schools and children’s everyday lives. Also, pupils will study Victorian Christmas celebrations as well as following activities based on health and well-being during the term. Weekly activities will develop skills in P.E. and orienteering.

Gwaith Cartref & Darllen / Homework & Reading:

Hoffwn eich cydweithrediad i roi cymorth i’ch plentyn i ddarllen yn rheolaidd adref ac i gwblhau gwaith cartref ar amser. Gosodir gwaith cartref ar ddydd Mercher, i’w ddychwelyd erbyn dydd Llun oni bai nodir yn wahanol.

Please encourage your child to read at home regularly and to complete homework to the deadline set.

Homework is set on a Wednesday and completed by the following Monday unless otherwise stated.

Ymarfer Corff / Physical Education:

A wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo gwisg chwaraeon bob dydd Iau os gwelwch yn dda.

Please could your child wear P.E. kit on Thursdays.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, a wnewch chi gysylltu â mi os gwelwch yn dda.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me.

Cofion Cynnes/ Kind regards,

Mrs Lloyd

Latest News

15/10/2020

Diwrnod Shwmae - wear red, green or white to School.

17/10/2020 - 01/11/2020

Half Term