Croeso i ddosbarth Mrs Lloyd!

Ein Dosbarth / Our Class:

Cynorthwyydd Dysgu rhan amser / Part-time Learning Support Assisstant: Mrs Sandra Morris

Hanner Tymor Yma / This Half Term

Ein thema yw “Ar ein Stepen Drws”  

Yn ystod yr hanner tymor yma byddwn yn parhau gyda Dysgu yn yr Awyr agored yn Ardal Natur yr ysgol yn ogystal ag astudio Arberth a’r Ardal LeolDyma grynodeb o rai o’r pethau a astudir yr hanner tymor yma. 

Our Theme is “On our Doorstep” 

This term we will be continuing with Outdoor Learning sessions in the Nature area as well as studying Narberth and our local area. Here is a summary of some things that will be covered this half Number, place value and negative numbers 

Mathemateg/ Maths

Mesuriadau gan gynnwys amser, arwynebedd, perimedr, cyfaint a chynhwysedd.

Measures including time, area, perimeter, volume and capacity. 

Siap ac onglau/ Shape and angles. Pedair rheol rhif, ffracsiynau, degolion, canrannau, algebra, trin data a datrys problemau.

Four rules of number, fractions, decimals and percentages, algebra, data handling and problem solving. 

Iaith/ Language

Bydd ystod o brofiadau llafardarllen ac ysgrifennu yn seiliedig ar y nofel “Street Child” gan Berlie Doherty yn SaesnegByddwn yn canolbwyntio ar ffurfiau ysgrifenedig canlynol sef stori, llythyradolygiadpamffledidyddiaduron ac adroddiadau papur newydd. 

A range of oracy, reading and writing opportunities will be covered based on “Street Child” by Berlie Doherty. There will be a focus on the following genres: stories, letters, reviews, pamphlets, diaries and newspaper reports. 

Gwyddoniaeth/ Science

Byddwn yn parhau gydag astudiaeth o fywyd gwyllt yn yr ardal natur gan arsylwi ar ddyfodiad y gwanwynByddwn yn astudio sut mae planhigion ac anifeiliaid yn addasu i’w hamgylchedd. Byddwn yn astudio dyfeiswyr enwog yr Oes Fictoraidd a pham mae gwyddoniaeth yn bwysig yn ein bywydau heddiw 

We will continue the study of wildlife in the nature area and observe the changes from Winter to Spring. We will be studying how plants and animals adapt to their environment. We will also study Victorian inventors and how their discoveries changed the world and why science is important today. 

Thema/ Theme

Dyniaethau/Humanities, Celf/ Art, Rhifedd/ Numeracy, Y.C /P.E, Llythrennedd/ Literacy, Iechyd a Lles/ Health and Well-being. 

Bydd gweithgareddau’n annog y disgyblion i fod yn gyfranwyr mentrus a chreadigol trwy greu nwyddau Nadoligaidd ar gyfer eu gwerthu ar leinByddwn yn cymharu Arberth yn ystod Oes Fictoria a heddiw gan gymharu ysgolion a bywydau bob dydd plant. Hefydbyddwn yn astudio dathliadau’r Nadolig Fictoraidd yn ogystal a dilyn gweithgareddau i hybu lles ac iechyd y disgyblionBydd gweithgareddau wythnosol yn datblygu sgiliau ymarfer corff a chyfeiriannu. 

Pupils will be encouraged to be explore and make enquiries about the local area. We will be comparing children’s lives in Narberth during Victorian times and today. Also, pupils will be following activities based on health and well-being during the term. Weekly activities will develop skills in P.E. and outdoor learning. 

Gwaith Cartref & Darllen / Homework & Reading:

Hoffwn eich cydweithrediad i roi cymorth i’ch plentyn i ddarllen yn rheolaidd adref ac i gwblhau gwaith cartref ar amser. Gosodir gwaith cartref ar ddydd Mercher, i’w ddychwelyd erbyn dydd Llun oni bai nodir yn wahanol.

Please encourage your child to read at home regularly and to complete homework to the deadline set.

Homework is set on a Wednesday and completed by the following Monday unless otherwise stated.

Ymarfer Corff / Physical Education:

wnewch chi sicrhau bod eich plentyn yn gwisgo gwisg chwaraeon bob dydd Iau os gwelwch yn dda (Trowsus chwaraeon a threinyrs.Hefyd ar ddydd Iaubydd angen dillad ar gyfer gweithgareddau tu allan felly mae angen dod a phar o wellingtons a chot law. (Byddai trowsus gwrth-ddwr efallai yn ddefnyddiol 

Please could your child wear P.E. kit on Thursdays. Also on Thursdays, suitable clothing for outdoor learning is needed so a pair of wellingtons and a waterproof coat is needed. (Waterproof trousers are quite useful if needed)  

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn, a wnewch chi gysylltu â mi os gwelwch yn dda.

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me.

Cofion Cynnes/ Kind regards,

Mrs Lloyd

Latest News

04/01/2021 - 29/01/2021

Distance learning for all pupils

29/01/2021

Education Review by Welsh Government

06/01/2021 - 29/01/2021

School provision will run for key workers and vulnerable families only (these have been identified and contacted).