Croeso i ddosbarth Mrs Lloyd!

Dosbarth Mrs Lloyd

Dosbarth o ddisgyblion B5/6 yw Dosbarth Mrs Lloyd.

Dosbarth Mrs Lloyd is a Year 5/6 class.

Mae Mrs Morris yn gynorthwywraig rhan amser yn y dosbarth yn ogystal ag hyfforddwraig nofio.

Mrs Morris is a part –time assistant in the classroom as well as a swimming instructor.

Ein Thema

Ein thema yw “Y Ddaear a Thu hwnt” I ddechrau, byddwn yn ffocysu ar losgfynyddoedd ac ar fwyngloddio glo a’i effaith ar yr amgylchedd. Hefyd bydd teithiau i astudio’r arfordir ac i Techniquest a’r planetariwm.

Our theme is “Earth and Beyond”.  There will be a focus on the Earth by studying volcanoes and coal mining and its effects on the environment. Also, there will be two educational visits with a coastal study and a visit to Techniquest and planetarium.

Mathemateg/ Mathematics

Gwerth lle a rhifau negyddol/ Place value and negative numbers

Degolion a ffracsiynau — Decimals and fractions

Algebra

Siap a Mesurau/ Shapes and Measures

Data

 

Iaith/ Language

Ysgrifennu stori—Glaniad o’r Gofod/ Story writing

Ysgrifennu esboniadau / Writing explanations

Adroddiadau Papur Newydd/ Newspaper reports.

Sgrin Werdd/ Green screen—Bwletin newyddion

Trafodaeth– Manteision ac anfanteision egni cynaliadwy/ Discussion– Advantages and disadvantages of sustainable energy

 

Gwyddoniaeth/ Science

Grymoedd yn Symud / Forces in Motion

Byddwn yn ymchwilio i ffrithiant, gwrthiant aer a magnedau yn ogystal ag astudio’r gofod gyda ymweliad a’r planetariwm ac arsylwi ar rymoedd yng nghweithgareddau Techniquest.

We will be investigating friction, air resistance and magnets as well as studying space during a visit to a planetarium and observing forces during activities at Techniquest.

Ymarfer Corff/ Physical Education– Bydd gwers ar ddydd Gwener felly bydd angen cit chwaraeon/ There will be a lesson every Friday so pupils need to bring sports kit please.

Gwaith Cartref– Homework

Mae gwaith cartref yn cael ei osod ar ddydd Mercher a’i ddyxhwelyd erbyn dydd Llun. Mae angen dod a llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg bob dydd.

Homework is set on Wednesday and returned by Monday. Welsh and English books should be brought to school every day.

Mae gan ddisgyblion blwyddyn 6 yn unig ganiatad i gerdded adref os oes llythyr caniatad oddi wrth y rhiant.

Year 6 pupils only are allowed to walk home if they bring a permission letter from the parent.

Diolch yn Fawr

Mrs Lloyd.

Latest News

Click below for information on the Eisteddfod T and how to enter

http://s4c.urdd.cymru/cy/

Click below for information on updated Free School Meals news

Free School Meals Update

Click below for Domestic Abuse Advice

Domestic Abuse advice

Below is a statement by Kirsty Williams

Statement

Please see below for information on the Hub Schools

Childcare Arrangements - Hub Schools