Provisions

Darpariaethau

Interventions / Ymyriadau

We provide a variety of provisions within the school and through external agencies to support children with learning differences as no two children are the same.

Children will be selected for interventions from teacher recommendations, parental concerns or through assessing National Test results.

Pupils who meet our criteria for having ALN will receive support from the ALN Team and exernal agencies who can help support the learning process. As a school we identify support for Pupils under the following areas:

  • School Action (SA) - Support for Pupils identified as School Action lies within our School. This may  be in the form of school based interventions or differentiated tasks in class. There would be no involvement or support from any external agencies
  • School Action Plus (SA+) - Those who are identified as School Action Plus will have the additional support and/or advice of external agencies such as Health or Educational Psychologist.
  • Statement - Pupils with statements are provided with provision to meet their needs by the Local Authority, who take responsibility for this Statement. The school will fully engage with the statement process.

----------

Rydym yn darparu amrywiaeth o ddarpariaethau yn yr ysgol a thrwy asiantaethau allanol i gefnogi plant sydd â gwahaniaethau dysgu gan nad oes unrhyw ddau blentyn yr un peth.

Dewisir plant ar gyfer ymyriadau o argymhellion athrawon, pryderon rhieni neu trwy asesu canlyniadau Prawf Cenedlaethol.

Bydd disgyblion sy'n cwrdd â'n meini prawf ar gyfer cael ADY yn derbyn cefnogaeth gan y Tîm ADY ac asiantaethau allanol a all helpu i gefnogi'r broses ddysgu. Fel ysgol rydym yn nodi cefnogaeth i Ddisgyblion o dan y meysydd canlynol:

  • School Action (SA) - Mae cefnogaeth i ddisgyblion a nodwyd fel Gweithredu Ysgol yn ein Hysgol. Gall hyn fod ar ffurf ymyriadau yn yr ysgol neu dasgau gwahaniaethol yn y dosbarth. Ni fyddai unrhyw asiantaethau allanol yn cymryd rhan nac yn cefnogi
  • School Action Plus (SA+) - Bydd gan y rhai sy'n cael eu nodi fel School Action Plus gefnogaeth a / neu gyngor ychwanegol asiantaethau allanol fel Seicolegydd Iechyd neu Addysg.
  • Datganiad - Darperir darpariaeth i ddisgyblion sydd â datganiadau i ddiwallu eu hanghenion gan yr Awdurdod Lleol, sy'n cymryd cyfrifoldeb am y Datganiad hwn. Bydd yr ysgol yn ymgysylltu'n llawn â'r broses ddatganiadau.

 

Latest News

04/01/2021 - 29/01/2021

Distance learning for all pupils

29/01/2021

Education Review by Welsh Government

06/01/2021 - 29/01/2021

School provision will run for key workers and vulnerable families only (these have been identified and contacted).