Literacy Provisions

Darpariaethau Llythrennedd

Catch Up Literacy / Dyfal Donc -
Mrs Goddard and Mrs Layzell facilitate this one-to-one intervention for learners who find reading difficult. It is a intervention that runs twice a week for 15 minute sessions. 

Mae Mrs Goddard a Mrs Layzell yn hwyluso'r ymyriad un-i-un hwnar gyfer dysgwyr sy'n ffeindio darllen yn anodd. Mae'r ymyriad yn rhedeg ddwywaith yr wythnos am sesiynau 15 munud.

 

Accelerated Literacy / Cyflymu Llythrennedd -
Accelerated Literacy primary objective is to significantly improve literacy learning for all pupils. This intervention is run 5 times a week for 15 minute sessions on a one-to-one basis.

Prif amcan Cyflymu Llythrennedd yw gwella dysgu llythrennedd yn sylweddol i bob disgybl. Mae'r ymyriad hwn yn rhedeg 5 waith yr wythnos am 15 munud ac mae'r sessiynau yn un-i-un.

Read Write Inc -
Miss Ormond is the Read Write Inc coordinator at Narberth and we run RWI focus groups 3 times a week for 45 minutes Monday - Wednesday. RWI is a programme that is embedded into the children's literacy work throughout school life. 

Miss Ormond yw'r cydlynydd Read Write Inc yn Arberth ac rydyn ni'n rhedeg grŵpiau ffocws RWI 3 gwaith yr wythnos am 45 munud o ddydd Llun i ddydd Mercher. Mae rhaglen RWI wedi'i ymgorffori yn gwaith llythrennedd plant trwy gydol yr ysgol.

Tric a Chlic -
Mrs Layzell is the Tric a Chlic coordinator at Narberth and we run Tric a Chlic focus groups 3 times a week for 30 minutes Monday - Wednesday. Tric a Chlic is a programme that is embedded into the children's literacy work throughout school life.

Mrs Layzell yw'r cydlynydd Tric a Chlic yn Narberth ac rydyn ni'n rhedeg grŵpiau ffocws Tric a Chlic 3 gwaith yr wythnos am 30 munud o ddydd Llun i ddydd Mercher. Mae Tric a Chlic yn rhaglen sydd wedi'i ymgorffori yn y gwaith llythrennedd plant trwy gydol yr ysgol.

 

Premier League Reading Stars -
Premier League Reading Stars (PLRS) is a 10-week literacy intervention. The aim is to stimulate literacy engagement in children who love football but lack motivation in reading. This intervention runs once a week for an hour

Mae Premier League Reading Stars yn ymyrraeth llythrenned am 10 wythnos. Y nod yw ysgogi ymgysylltiad llythrennedd ymhlith plant sy'n caru pêl-droed ond nid oes ganddynt gymhelliant wrth ddarllen.

Fluency Booster Groups / Grwpiau Cynyddu Rhuglder -
This is an addition to RWI and Tric a Chlic as it is a group that focuses on the fluency of their reading. 

Speech and Language Programmes -

TRUGS (Teaching Reading Using Games -
TRUGS is a great intervention within the school for the Welsh stream children. It can support children with dyslexia or children with processing and difficulty reading. It's a phonics based reading intervention with a variety of games to play.  This interventions is run four times a week for 15 minutes. 

Mae TRUGS yn ymyrraeth wych yn yr ysgol ar gyfer plant y ffrwd Gymraeg. Gall gefnogi plant â dyslecsia neu blant sy'n cael trafferth darllen ac phrosesu. Mae'n ymyriad darllen wedi'i seilio ar ffoneg gydag amrywiaeth o gemau i'w chwarae. Mae'r ymyriad yn cael ei rhedeg pedwar waith yr wythnos am 15 munud. 

Reading with dogs / Darllen gyda cwn -
jjnd

                                      

Latest News

Nodyn i ddweud... / Just to say...

5th of November - Finesse Photography (individual photos)

11th of November - Parents Evening Week

8th of November - Crucial Crew - Year 6 (Welsh)

13th of November - Crucial Crew - Year 6 (English)

15th of November - Colourful Day (Dress up Colourful)

20th of November - Technology Day in Dyffryn Taf - Year 6

3rd of December - Dyffryn Taf Production - Year 6

5th of December - Flu Jabs (letters have been sent home)

5th of December - Christmas Fair

11th of December - Children's Christmas Lunch