NEW WEBSITE OFFERS MORE LEARNING NEEDS SUPPORT

 

A new website, providing help and information for parents, teachers and professionals involved in supporting children and young people with Additional Learning Needs (ALN) has been launched in Pembrokeshire.

 

Run by the County Council’s Inclusion Service, the website is divided into four main sections headed:

 

·         Support and Provision for ALN

·         Parent Partnership Services

·         Resources

·         Pupil Voice and Wellbeing

 

The website contains information for families about local events, parent networks and drop-ins providing the opportunity to meet with local support teams of specialists. 

 

It also tells the touching story of Eliza and her inspiring journey as she began her schooling in Johnston Primary under the headship of Gareth Jones.

 

Other local young people such as Freya, Jack, Siana, Mair and Jamie are also featured and have important stories to tell on what is important to them in overcoming dyspraxia, dyslexia and autism

 

Many of them attended the launch in County Hall, Haverfordwest, on Wednesday (15th May) along with Scarlet’s rugby players, Simon Gardiner - himself dyslexic – and Josh Helps

 

The County Council’s new Cabinet Member for Education and Lifelong Learning, Guy Woodham, described how proud he was of the remarkable achievements of the children and young people in Pembrokeshire with additional needs.

 

He said he was especially pleased to learn that the outcomes for children and young people with ALN were consistently higher in the County than over half of the local authorities in Wales over the last three years.

 

Councillor Woodham added: “This website in an invaluable tool and provides professionals and families with a wide range of early screening, classroom strategies, resources as well as things that can help in the home.” 

 

Nichola Jones, the Council’s Head of Inclusion, Disability and Wellbeing, said that early identification and intervention strategies had allowed the Authority to make significant strides in meeting the needs of youngster with ALN.

 

“With the more joined up offer of ‘Teams Around Pupils, Parents and Settings, across each cluster of school,  it means more children’s needs are being met within the classroom” she said,

 

“There are now 24 per cent of learners with additional needs compared to 31 per cent in 2012, with only 8 per cent compared to 18 per cent with complex needs.” 

 

Describing his own experience, Haverfordwest-born rugby prop forward Simon said: “Teachers didn’t really understand my dyslexia when I was at school. They thought I was naughty or just wasn’t trying. I really loved maths and science, but when it came to putting anything on paper, I really struggled.

 

“If teachers had more understanding of dyslexia, they would have been able to help me more. That’s why this website is a good thing, because there is a lot of information there.

 

“I would especially recommend this website to parents. It’s a great way to point them in the right direction to get advice and find out more. Now teachers seem to know more about dyslexia and what to look for.”

 

The Council’s Chief Executive, Ian Westley added that although he recognised the Authority had one of the highest rates of exclusion, he was delighted that already the new approach was having a significant impact in reducing that number.

 

The website address is: https://pembsinclusionservice.wales/

 

To speak to someone directly about your child’s additional needs, contact the helpline on 01437 776354 or email pps@pembrokeshire.gov.uk

 

Rugby stars Josh Helps (left) and Simon Gardiner are pictured at the launch in County Hall with (from the left) Freya, Eliza and Jack, who feature on the website.

 

For further information contact: Len Mullins, Press and Public Relations Manager, on 01437 775387. The Council’s press releases are also available on the Authority’s website: http://www.pembrokeshire.gov.uk

 

 

GWEFAN NEWYDD YN CYNNIG RHAGOR O GYMORTH ANGHENION DYSGU

 

Mae gwefan newydd wedi'i lansio yn Sir Benfro sy'n rhoi cymorth a gwybodaeth i rieni, athrawon a gweithwyr proffesiynol ynglŷn â chefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

 

Mae'r wefan, sy'n cael ei rhedeg gan Wasanaeth Cynhwysiad y Cyngor Sir, wedi'i rhannu'n bedair prif adran:

 

·         Cymorth a Darpariaeth ar gyfer ADY

·         Gwasanaethau Partneriaeth â Rhieni

·         Adnoddau

·         Llais a Lles Disgyblion

 

Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth i deuluoedd am ddigwyddiadau lleol, rhwydweithiau rhieni, a sesiynau galw i mewn, gan roi cyfle iddynt gyfarfod â thimau cymorth arbenigol a lleol. 

 

Mae hefyd yn adrodd hanes teimladwy ac ysbrydoledig Eliza wrth iddi ddechrau ar ei haddysg yn Ysgol Gynradd Johnston dan brifathrawiaeth Gareth Jones.

 

Mae pobl ifanc leol eraill fel Freya, Jack, Siana, Mair a Jamie yn ymddangos hefyd, gan adrodd eu straeon am yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw wrth oresgyn dyspracsia, dyslecsia, ac awtistiaeth

 

Bu llawer ohonynt yn y lansiad yn Neuadd y Sir, Hwlffordd, ddydd Mercher (15 Mai) yng nghwmni chwaraewyr rygbi y Sgarlets, Simon Gardiner- sy’n ddyslecsig hefyd – a Josh Helps.

 

Dywedodd Guy Woodham, aelod Cabinet newydd y Cyngor Sir dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, ei fod yn falch ofnadwy o gyflawniadau hynod plant a phobl ifanc Sir Benfro sydd ag anghenion ychwanegol.

 

Dywedodd ei fod yn arbennig o falch o glywed bod canlyniadau plant a phobl ifanc Sir Benfro sydd ag ADY yn gyson uwch na thros hanner yr awdurdodau lleol eraill yng Nghymru dros y ddwy i dair blynedd diwethaf.

 

 

 

 

 

Ychwanegodd y Cynghorydd: "Mae'r wefan hon yn offeryn hynod werthfawr, gan ddarparu ystod eang o sgrinio cynnar, strategaethau ystafell ddosbarth, adnoddau, a phethau i helpu yn y cartref, a hynny ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn ogystal â theuluoedd" 

 

Dywedodd Nicola Jones, Pennaeth Cynhwysiant, Anabledd, a Llesiant y Cyngor, bod y strategaethau nodi ac ymyrryd yn gynnar wedi galluogi'r Awdurdod i wneud cynnydd sylweddol o ran diwallu anghenion pobl ifanc ag ADY.

 

"Mae’r cynnig o gymorth a darpariaeth cydgysylltiedig mewn ysgolion yn golygu bod mwy o anghenion plant yn cael eu diwallu yn yr ystafell ddosbarth" meddai,

 

"Erbyn hyn, 24 y cant o ddysgwyr sydd ag anghenion ychwanegol, o gymharu â 31 y cant yn 2012, gyda dim ond 8 y cant ag anghenion cymhleth, o gymharu â 18 y cant." 

 

Wrth ddisgrifio ei brofiad ei hun, dywedodd Simon Gardiner, y prop o Hwlffordd: "Nid oedd yr athrawon wir yn deall fy dyslecsia pan oeddwn yn yr ysgol. Roedden nhw'n meddwl fy mod i'n ddrwg neu ddim yn ceisio fy ngorau. Ro’n i’n hoff iawn o fathemateg a gwyddoniaeth, ond bob tro y byddai rhaid rhoi beiro ar bapur, yr oedd yn anodd iawn imi.

 

"Pe bai gan athrawon well dealltwriaeth o ddyslecsia, byddent wedi gallu rhoi mwy o gymorth i mi. Dyna pam fod y wefan hon yn beth da, oherwydd bod llawer o wybodaeth yno.

 

"Byddwn yn argymell y wefan hon i rieni yn enwedig. Mae'n ffordd wych o gael eich rhoi ar ben ffordd o ran cyngor neu i gael ragor o wybodaeth. Erbyn hyn, mae'n ymddangos bod athrawon yn gwybod mwy am ddyslecsia, a pha arwyddion y dylent wylio amdanynt."

 

Ychwanegodd Prif Weithredwr y Cyngor, Ian Westley ei fod yn falch iawn bod y dull newydd eisoes yn cael effaith sylweddol o ran lleihau’r gyfradd wahardd yn y Sir, sydd ymhlith yr uchaf o ran Awdurdodau Lleol.

 

Cyfeiriad y wefan yw: https://pembsinclusionservice.wales/

 

I siarad â rhywun yn uniongyrchol am anghenion ychwanegol eich plentyn, cysylltwch â'r llinell gymorth ar 01437 776354 neu e-bostiwch pps@pembrokeshire.gov.uk

 

 

 

Capsiwn

 

Y sęr rygbi Josh Helps (chwith) a Simon Gardiner yn y lansiad yn Neuadd y Sir gydag (o'r chwith) Freya, Eliza a Jack, sy'n ymddangos ar y wefan.

 

 

 

 

 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Len Mullins, Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01437 775387. Mae datganiadau’r Cyngor i’r wasg hefyd ar gael ar wefan yr awdurdod: http://www.pembrokeshire.gov.uk