Croeso i ddosbarth Mrs Norgan!

Ein Dosbarth - Our Class:

Athrawes Dosbarth / Class Teacher - Mrs Norgan

Mae'r dosbarth yn dosbarth cymysg o flwyddyn 1 a 2.

The class is a mixed year group of years 1 and 2.

Ein Thema - Our Class Theme:

Ein thema'r tymor hwn yw Gwyliau a Dathliadau - Gwyl y Lleuad.

Our theme this term is Festivals and Celebrations - Moon Festival.

Mathemateg/Maths:

 • Rhif/ Gwerth Lle - Rhifau i ac dros 100
 • Adio a thynnu
 • Mesur a Siâp - Defnyddio unedau ansafonol a safonol
 • Adnabod a defnyddio enwau siapiau 2D a 3D
 • Number / Place Value – Numbers to and over 100
 • Addition and subtractions
 • Measure and Shape – Use non-standard and standard units of measuring length
 • Recognise and use the names of 2D and 3D shapes

Cymraeg

 • Ysgrifennu dyddiadur
 • Ysgrifennu Cerdyn Post
 • Defnyddio geiriaduron, banciau geiriau ac adnoddau eraill i gefnogi sillafu
 • Defnyddio cysyllteiriau ac ansoddeiriau
 • Darllen a deall
 • Diary writing
 • Postcard Writing
 • Use dictionaries, word banks and other resources to support spelling
 • Use connectives and adjectives
 • Reading Strategies
 • Comprehension
 • Spelling

Dyniaethau / Humanities

 • Gwyliau o wahanol wledydd
 • Cymharu traddodiadau diolchgarwch yng Nghymru a Tsieina
 • Gwaith map
 • Tirnodau Tsieineaidd
 • Dysgu am draddodiadau â diwylliannau eraill
 • Festivals of different countries
 • Thanksgiving in different cultures
 • Map work
 • Chinese landmarks
 • Comparing our traditions with other cultures

Celfeddydau Mynegiannol / Expressive Arts

 • Addurno Llusern Tsieineaidd
 • Creu cwcis lleuad
 • Chwarae rôl straeon traddodiadol Tsieineaidd
 • Decorate a Chinese Lantern
 • Create Moon cookies
 • Role play Chinese traditional stories

Iechyd a Lles / Health and Well –Being

 • Diolchgarwch
 • Pobl bwysig yn ein bywydau
 • Thankfulness
 • Important people in our lives

 Ymarfer Corff - Physical Education

Sicrhewch fod eich plentyn yn dod a'r dillad cywir ar gyfer YC (mewn bag, wedi labelu gyda'u henw) Anogwch eich plentyn i ymarfer dadwisgo / gwisgo adref i'w helpu i  newid yn gyflym ac yn annibynnol.

Please ensure that your child brings the correct PE kit (in a bag, labelled with their name) Please encourage your child to practise getting undressed/ dressed at home to help them get changed quickly and independently.

Gwaith Cartref - Homework:

Yn ôl erbyn Dydd Llun, os gwelwch yn dda.

To be handed in on Mondays, thank you. 

Gwener Gwallgof / Messy Friday:

Bob wythnos byddwn yn ymweld ag ardal y pwll ac ar ddydd Gwener - (Gwener Gwallgof) byddwn yn mynd ‘allan o gwmpas’ yr ysgol ac o amgylch Arberth. Bydd angen i'r plant ddod ag esgidiau glaw a chôt law ar gyfer y gweithgareddau hyn. Rydym yn awgrymu bod esgidiau glaw yn dod i'r ysgol ar ddydd Llun a gadael yn yr ystafelloedd cotiau yn ystod yr wythnos, ac yn mynd adref ar ddydd Gwener. Dylid dod â chotiau (wedi'u labelu) i'r ysgol bob dydd.

Every week we will visit the pond area and on Fridays - Gwener Gwallgof we will be going ‘out and about’ in the school grounds and around Narberth. The children will need to bring Wellington boots and a rain coat for these activities. We suggest that wellies are brought to school on a Monday and left in cloakrooms during the week, and taken home on Friday. Coats (labelled) should be brought to school every day.

 

   

  Latest News

  Click below for information on the Eisteddfod T and how to enter

  http://s4c.urdd.cymru/cy/

  Click below for information on updated Free School Meals news

  Free School Meals Update

  Click below for Domestic Abuse Advice

  Domestic Abuse advice

  Below is a statement by Kirsty Williams

  Statement

  Please see below for information on the Hub Schools

  Childcare Arrangements - Hub Schools