Croeso i ddosbarth Mrs Norgan!

Ein Dosbarth - Our Class:

Athrawes Dosbarth / Class Teacher - Mrs Norgan

Mae'r dosbarth yn dosbarth cymysg o flwyddyn 1 a 2.

The class is a mixed year group of years 1 and 2.

Ein Thema - Our Class Theme:

Ein thema'r tymor hwn yw Gwyliau a Dathliadau - Gwyl y Lleuad.

Our theme this term is Festivals and Celebrations - Moon Festival.

Mathemateg/Maths:

 • Rhif/ Gwerth Lle - Rhifau i ac dros 100
 • Adio a thynnu
 • Mesur a Siâp - Defnyddio unedau ansafonol a safonol
 • Adnabod a defnyddio enwau siapiau 2D a 3D
 • Number / Place Value – Numbers to and over 100
 • Addition and subtractions
 • Measure and Shape – Use non-standard and standard units of measuring length
 • Recognise and use the names of 2D and 3D shapes

Cymraeg

 • Ysgrifennu dyddiadur
 • Ysgrifennu Cerdyn Post
 • Defnyddio geiriaduron, banciau geiriau ac adnoddau eraill i gefnogi sillafu
 • Defnyddio cysyllteiriau ac ansoddeiriau
 • Darllen a deall
 • Diary writing
 • Postcard Writing
 • Use dictionaries, word banks and other resources to support spelling
 • Use connectives and adjectives
 • Reading Strategies
 • Comprehension
 • Spelling

Dyniaethau / Humanities

 • Gwyliau o wahanol wledydd
 • Cymharu traddodiadau diolchgarwch yng Nghymru a Tsieina
 • Gwaith map
 • Tirnodau Tsieineaidd
 • Dysgu am draddodiadau â diwylliannau eraill
 • Festivals of different countries
 • Thanksgiving in different cultures
 • Map work
 • Chinese landmarks
 • Comparing our traditions with other cultures

Celfeddydau Mynegiannol / Expressive Arts

 • Addurno Llusern Tsieineaidd
 • Creu cwcis lleuad
 • Chwarae rôl straeon traddodiadol Tsieineaidd
 • Decorate a Chinese Lantern
 • Create Moon cookies
 • Role play Chinese traditional stories

Iechyd a Lles / Health and Well –Being

 • Diolchgarwch
 • Pobl bwysig yn ein bywydau
 • Thankfulness
 • Important people in our lives

 Ymarfer Corff - Physical Education

Sicrhewch fod eich plentyn yn dod a'r dillad cywir ar gyfer YC (mewn bag, wedi labelu gyda'u henw) Anogwch eich plentyn i ymarfer dadwisgo / gwisgo adref i'w helpu i  newid yn gyflym ac yn annibynnol.

Please ensure that your child brings the correct PE kit (in a bag, labelled with their name) Please encourage your child to practise getting undressed/ dressed at home to help them get changed quickly and independently.

Gwaith Cartref - Homework:

Yn ôl erbyn Dydd Llun, os gwelwch yn dda.

To be handed in on Mondays, thank you. 

Gwener Gwallgof / Messy Friday:

Bob wythnos byddwn yn ymweld ag ardal y pwll ac ar ddydd Gwener - (Gwener Gwallgof) byddwn yn mynd ‘allan o gwmpas’ yr ysgol ac o amgylch Arberth. Bydd angen i'r plant ddod ag esgidiau glaw a chôt law ar gyfer y gweithgareddau hyn. Rydym yn awgrymu bod esgidiau glaw yn dod i'r ysgol ar ddydd Llun a gadael yn yr ystafelloedd cotiau yn ystod yr wythnos, ac yn mynd adref ar ddydd Gwener. Dylid dod â chotiau (wedi'u labelu) i'r ysgol bob dydd.

Every week we will visit the pond area and on Fridays - Gwener Gwallgof we will be going ‘out and about’ in the school grounds and around Narberth. The children will need to bring Wellington boots and a rain coat for these activities. We suggest that wellies are brought to school on a Monday and left in cloakrooms during the week, and taken home on Friday. Coats (labelled) should be brought to school every day.

 

   

  Latest News

  04/01/2021 - 29/01/2021

  Distance learning for all pupils

  29/01/2021

  Education Review by Welsh Government

  06/01/2021 - 29/01/2021

  School provision will run for key workers and vulnerable families only (these have been identified and contacted).