Croeso i ddosbarth Miss Pennington!

EIN DOSBARTH - OUR CLASS:

Miss Pennington – Athrawes Dosbarth / Class Teacher

Mrs Rees a Miss Rees – Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants

EIN THEMA - OUR THEME:

Gwyliau a Dathliadau  /  Festivals and Celebrations

Amcanion Dysgu / Learning Objectives: 

Mathemateg:

 • Sgiliau Rhif (Adnabod a chyfateb)
 • Siap
 • Patrwm

Maths:

 • Number (recognition and representation)
 • Shape
 • Pattern

Iaith:

 • Adnabod llythrennau
 • Ffurfio llythrennau
 • Sgiliau ffoneg (Tric a Chlic)
 • Creu gwahoddiad
 • Adrodd stori

Language:

 • Letter recognition
 • Letter formation
 • Phonics work (Tric a Chlic)
 • Invitation writing
 • Story telling

Dyniaethau:

 • Dathliadau ar draws y byd
 • Straeon gwahanol diwylliannau
 • Hindwiaeth
 • Traddodiadau Hindwaidd.

Humanities

 • Festivals in different countries
 • Traditional cultural tales
 • Hinduism
 • Hindu traditions.

Celfeddydau Mynegiannol:

 • Creu lamp Diva
 • Darlunio patrwm Mehndi
 • Creu drama Rama a Sita.

Expressive Arts:

 • Create a Diva lamp
 • Design a Mehndi pattern
 • Role play the story of Rama and Sita.

Gwyddoniaeth a Thechnoleg:

 • Archwilio gwahanol ffynhonellau golau
 • Creu lluniau cysgod.

Science and Technology:

 • Exploring different forms of light
 • Creating shadows.

Iechyd a Lles:

 • Deall pwsigrwydd deiet iach a chytbwys
 • Ystyried pwysigrwydd cariad a diogelwch am fywyd hapus ac iachus.

Health and Well-being :

 • Understanding a healthy, balanced diet
 • Focus on the importance of Love and Safety for a happy, healthy life.

YMARFER CORFF  /  PHYSICAL EDUCATION

A wnewch chi sicrhau bod dillad addas ac esgidiau ymarfer (wedi eu labelu) mewn bag yn yr ysgol bob dydd Mawrth.  A wnewch chi annog eich plentyn i ymarfer gwisgo/dadwisgo gartref fel eu bod yn medru gwisgo’n annibynnol yn yr ysgol.

Please ensure that your child brings suitable clothes and trainers (in a bag, labelled with their name) every Tuesday.  Please encourage your child to practise getting dressed/undressed at home to help them get changed independently in school.

GWENER GWALLGOF / MESSY FRIDAY

A wnewch chi yrru esgidiau glaw i’r ysgol bob dydd Gwener, gan y byddwn yn gwneud gweithgareddau tu allan.

Please send in wellingtons with your child every Friday, as we will be doing outdoor activities.

FFRWYTH / FRUIT

Gall eich plentyn ddod ag un ffrwyth i’r ysgol ar gyfer snac amser chwarae, neu gall ddod a 30c er mwyn prynu ffrwyth o’n troli ffrwythau.

Your child can bring one piece of fruit to school for their snack at play time, or they can bring 30p to buy fruit from our fruit trolley.

COT / COAT

A wnewch chi sicrhau bod cot addas gyda’ch plentyn bob dydd yn yr ysgol, gan ein bod yn mynd mas ymhob tywydd.  Cofiwch hefyd roi enw’r plentyn ar bopeth.

Please ensure that your child brings a suitable coat to school every day, as we go out in all weather.  Remember to put the child’s name on everything.

LLAETH/MILK

(PLANT LLAWN AMSER YN UNIG - FULL TIME CHILDREN ONLY)

Rydym yn cael llaeth bob dydd yn yr ysgol.  Os nad ydych am i’ch plentyn gael llaeth, gadewch inni wybod mor fuan ag sy’n bosibl.

We have milk in school every day.  If you don’t want your child to have milk, let us know as soon as possible.

CLYBIAU AR Ôl YSGOL/AFTER SCHOOL CLUBS

A wnewch chi sicrhau fod Miss Pennington yn gwybod pa ddiwrnod mae’ch plentyn yn mynd i ba glwb.  Hefyd, os oes newidiadau i’r diwrnodau, eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth yr ysgol a’r clwb

Please ensure that Miss Pennington is aware which days your child goes to which club.  Also, if there are changes to these days, it is your responsibility to tell the school and club.

 

Diolch yn Fawr - Thank you very much,

Miss Pennington.

 

   

  Latest News

  Nodyn i ddweud... / Just to say...

  5th of November - Finesse Photography (individual photos)

  11th of November - Parents Evening Week

  8th of November - Crucial Crew - Year 6 (Welsh)

  13th of November - Crucial Crew - Year 6 (English)

  15th of November - Colourful Day (Dress up Colourful)

  20th of November - Technology Day in Dyffryn Taf - Year 6

  3rd of December - Dyffryn Taf Production - Year 6

  5th of December - Flu Jabs (letters have been sent home)

  5th of December - Christmas Fair

  11th of December - Children's Christmas Lunch