Croeso i ddosbarth Miss Pennington!

EIN DOSBARTH - OUR CLASS:

Miss Pennington – Athrawes Dosbarth / Class Teacher

Mrs Rees a Miss Rees – Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants

EIN THEMA - OUR THEME:

Un Tro  /  Once Upon a Time

Amcanion Dysgu / Learning Objectives: 

Mathemateg:

 • Mesuriadau ansafonol o bwysau a chyfaint
 • Sgiliau Rhif
 • Un yn fwy / llai

Maths:

 • Non standard units of measuring weight / capacity
 • Number
 • One more / one less

Iaith:

 • Adnabod llythrennau
 • Ffurfio llythrennau
 • Blendio synau i greu geiriau
 • Dylunio ac ysgrifennu poster
 • Adrodd Straeon

Language:

 • Letter recognition
 • Letter formation
 • Blending sounds into words
 • Designing and writing a poster
 • Story telling

Dyniaethau:

 • Deall mwy am y gymuned lleol
 • I gael a thrafod barn gydag eraill

Humanities

 • To form and discuss opinions with others
 • Understand more about my local community

Gwyddoniaeth a Thechnoleg:

 • Pobi bisgedi sinsir
 • Cymysgu deunyddiau gwahanol
 • Darlunio prosiectau

Science and Technology:

 • Cook gingerbread men
 • Mixing different materials
 • Design creations

Iechyd a Lles:

 • Datblygu sgiliau modur mawr a man
 • Deall beth yw deiet cytbwys
 • Deall teimladau pobl a phlant eraill
 • Gwybod beth sy’n gwneud ffrind da.

Health and Well-being :

 • Develop gross and fine motor skills
 • Understand what a balanced diet is
 • Understand the of thoughts and feelings of others
 • Recognise what makes a good friend

YMARFER CORFF  /  PHYSICAL EDUCATION

A wnewch chi sicrhau bod dillad addas ac esgidiau ymarfer (wedi eu labelu) mewn bag yn yr ysgol bob dydd Mawrth.  A wnewch chi annog eich plentyn i ymarfer gwisgo/dadwisgo gartref fel eu bod yn medru gwisgo’n annibynnol yn yr ysgol.

Please ensure that your child brings suitable clothes and trainers (in a bag, labelled with their name) every Tuesday.  Please encourage your child to practise getting dressed/undressed at home to help them get changed independently in school.

GWENER GWALLGOF / MESSY FRIDAY

A wnewch chi yrru esgidiau glaw i’r ysgol bob dydd Gwener, gan y byddwn yn gwneud gweithgareddau tu allan.

Please send in wellingtons with your child every Friday, as we will be doing outdoor activities.

FFRWYTH / FRUIT

Gall eich plentyn ddod ag un ffrwyth i’r ysgol ar gyfer snac amser chwarae, neu gall ddod a 30c er mwyn prynu ffrwyth o’n troli ffrwythau.

Your child can bring one piece of fruit to school for their snack at play time, or they can bring 30p to buy fruit from our fruit trolley.

COT / COAT

A wnewch chi sicrhau bod cot addas gyda’ch plentyn bob dydd yn yr ysgol, gan ein bod yn mynd mas ymhob tywydd.  Cofiwch hefyd roi enw’r plentyn ar bopeth.

Please ensure that your child brings a suitable coat to school every day, as we go out in all weather.  Remember to put the child’s name on everything.

LLAETH/MILK

(PLANT LLAWN AMSER YN UNIG - FULL TIME CHILDREN ONLY)

Rydym yn cael llaeth bob dydd yn yr ysgol.  Os nad ydych am i’ch plentyn gael llaeth, gadewch inni wybod mor fuan ag sy’n bosibl.

We have milk in school every day.  If you don’t want your child to have milk, let us know as soon as possible.

CLYBIAU AR Ôl YSGOL/AFTER SCHOOL CLUBS

A wnewch chi sicrhau fod Miss Pennington yn gwybod pa ddiwrnod mae’ch plentyn yn mynd i ba glwb.  Hefyd, os oes newidiadau i’r diwrnodau, eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth yr ysgol a’r clwb

Please ensure that Miss Pennington is aware which days your child goes to which club.  Also, if there are changes to these days, it is your responsibility to tell the school and club.

 

Diolch yn Fawr - Thank you very much,

Miss Pennington.

 

   

  Latest News

  Click below for information on the Eisteddfod T and how to enter

  http://s4c.urdd.cymru/cy/

  Click below for information on updated Free School Meals news

  Free School Meals Update

  Click below for Domestic Abuse Advice

  Domestic Abuse advice

  Below is a statement by Kirsty Williams

  Statement

  Please see below for information on the Hub Schools

  Childcare Arrangements - Hub Schools