Croeso i ddosbarth Miss Pennington!

EIN DOSBARTH - OUR CLASS:

Miss Pennington – Athrawes Dosbarth / Class Teacher

Mrs Phillips – Cynorthwywraig Dysgu / Teaching Assistant

Mrs Layzell – Athrawes CPA / PPA Cover (Thursday Mornings / Bore Iau)

EIN THEMA - OUR THEME:

Un Tro / Once Upon a Time

Amcanion Dysgu / Learning Objectives:

Byddwn yn edrych ar straeon traddodiadol megis Elen Benfelen, Y Bachgen Bach Toes a’r Tri Mochyn Bach gan ddatblygu sgiliau Llythrennedd a Rhifedd.

We will be looking at traditional tales such as Goldilocks, The Gingerbread Man and The Three Little Pigs whilst developing Literacy and Numeracy skills.

YMARFER CORFF / PHYSICAL EDUCATION

A wnewch chi sicrhau bod dillad addas ac esgidiau ymarfer (wedi eu labelu) mewn bag yn yr ysgol bob dydd Mawrth.  A wnewch chi annog eich plentyn i ymarfer gwisgo/dadwisgo gartref fel eu bod yn medru gwisgo’n annibynnol yn yr ysgol.

Please ensure that your child brings suitable clothes and trainers (in a bag, labelled with their name) every Tuesday.  Please encourage your child to practise getting dressed/undressed at home to help them get changed independently in school.

GWENER GWALLGOF / MESSY FRIDAY

A wnewch chi yrru esgidiau glaw i’r ysgol bob dydd Gwener, gan y byddwn yn gwneud gweithgareddau tu allan.

Please send in wellingtons with your child every Friday, as we will be doing outdoor activities.

FFRWYTH / FRUIT

Gall eich plentyn ddod ag un ffrwyth i’r ysgol ar gyfer snac amser chwarae, neu gall ddod a 30c er mwyn prynu ffrwyth o’n troli ffrwythau.

Your child can bring one piece of fruit to school for their snack at play time, or they can bring 30p to buy fruit from our fruit trolley.

COT / COAT

A wnewch chi sicrhau bod cot addas gyda’ch plentyn bob dydd yn yr ysgol, gan ein bod yn mynd mas ymhob tywydd.  Cofiwch hefyd roi enw’r plentyn ar bopeth.

Please ensure that your child brings a suitable coat to school every day, as we go out in all weather.  Remember to put the child’s name on everything.

LLAETH/MILK

(PLANT LLAWN AMSER YN UNIG - FULL TIME CHILDREN ONLY)

Rydym yn cael llaeth bob dydd yn yr ysgol.  Os nad ydych am i’ch plentyn gael llaeth, gadewch inni wybod mor fuan ag sy’n bosibl.

We have milk in school every day.  If you don’t want your child to have milk, let us know as soon as possible.

CLYBIAU AR Ôl YSGOL/AFTER SCHOOL CLUBS

A wnewch chi sicrhau fod Miss Pennington yn gwybod pa ddiwrnod mae’ch plentyn yn mynd i ba glwb.  Hefyd, os oes newidiadau i’r diwrnodau, eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth yr ysgol a’r clwb

Please ensure that Miss Pennington is aware which days your child goes to which club.  Also, if there are changes to these days, it is your responsibility to tell the school and club.

LLAWYSGRIFEN / HANDWRITING

Rydym yn defnyddio llawysgrifen glwm yn yr ysgol, felly pan fyddwch yn helpu’ch plentyn i ysgrifennu adref, a wnewch chi ei annog i ffurfio’n gywir.

We use the cursive handwriting at school, therefore when you’re helping your child to write at home, please encourage them to form the letters correctly.

Diolch yn Fawr - Thank you very much,

Miss Pennington.

 

     

    Latest News

    Dyddiad i'ch Dyddiadur / A date for your diary

    • Tuesday March 26th 13:00-15:30 there is Fire Pit Training at the school. Please contact reception for more information.
    • Additional Learning Needs Coffee Morning on Monday April 8th 9:15-10:30. Invitation only.