Croeso i ddosbarth Miss Pennington!

EIN DOSBARTH - OUR CLASS:

Miss Pennington – Athrawes Dosbarth / Class Teacher

Miss Johnson, Mrs Phillips, Miss Emery, Mr Jenkins, Mrs Rees – Cynorthwywyr Dysgu / Teaching Assistants

Mrs Goddard - Athrawes CPA / PPA Teacher

EIN THEMA - OUR THEME:

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu / Language Literacy and Communication:

 • Rhestr rheolau / List of rules
 • Tric a Chlic
 • Trefnu’r stori / Ordering the story
 • Ansoddeiriau / Adjectives
 • Arddodiaid/ Prepositions

 

Mathemateg a Rhifedd / Mathematics and Numeracy:

 • Adnabyddiaeth Rhif / Number recognition
 • Ffurfio rhifau / Forming Numbers
 • Maint a hyd / Size and length
 • Adio / Addition

 

Dyniaethau / Humanities:

 • Coedwigoedd / Woodlands
 • Ein amgylchedd / Our environment

 

Celfeddydau Mynegiannol / Expressive Arts:

 • Creu hunan portread / Create a self portrait
 • Celf Junk / Junk Modelling
 • Siop Pyppedau / Puppet Theatre

 

Iechyd a Lles / Health and Wellbeing:

 • Dechreuadau Newydd / New Beginnings
 • Amser Cylch / Circle Time
 • Dewisiadau Da a Drwg / Good and bad choices

 

Gwyddoniaeth a Thecnoleg / Science and Technology:

 • Cognio’r uwd perffaith / Cook the perfect porridge
 • Cynefinoedd y coedwig / Woodland habitats

YMARFER CORFF  /  PHYSICAL EDUCATION

A wnewch chi sicrhau bod dillad addas ac esgidiau ymarfer yn yr ysgol bob dydd Mawrth.  A wnewch chi annog eich plentyn i ymarfer gwisgo/dadwisgo gartref fel eu bod yn medru gwisgo’n annibynnol yn yr ysgol (yn y dyfodol).

Please ensure that your child comes dressed suitable clothes and trainers every Tuesday.  Please encourage your child to practise getting dressed/undressed at home to help them for future reference.

GWENER GWALLGOF / MESSY FRIDAY

A wnewch chi yrru esgidiau glaw i’r ysgol bob dydd Gwener, gan y byddwn yn gwneud gweithgareddau tu allan.

Please send in wellingtons with your child every Friday, as we will be doing outdoor activities.

FFRWYTH / FRUIT

Gall eich plentyn ddod ag un ffrwyth i’r ysgol ar gyfer snac amser chwarae, neu gall ddod a 30c er mwyn prynu ffrwyth o’n troli ffrwythau.

Your child can bring one piece of fruit to school for their snack at play time, or they can bring 30p to buy fruit from our fruit trolley.

COT / COAT

A wnewch chi sicrhau bod cot addas gyda’ch plentyn bob dydd yn yr ysgol, gan ein bod yn mynd mas ymhob tywydd.  Cofiwch hefyd roi enw’r plentyn ar bopeth.

Please ensure that your child brings a suitable coat to school every day, as we go out in all weather.  Remember to put the child’s name on everything.

LLAETH/MILK

(PLANT LLAWN AMSER YN UNIG - FULL TIME CHILDREN ONLY)

Rydym yn cael llaeth bob dydd yn yr ysgol.  Os nad ydych am i’ch plentyn gael llaeth, gadewch inni wybod mor fuan ag sy’n bosibl.

We have milk in school every day.  If you don’t want your child to have milk, let us know as soon as possible.

CLYBIAU AR Ôl YSGOL/AFTER SCHOOL CLUBS

A wnewch chi sicrhau fod Miss Pennington yn gwybod pa ddiwrnod mae’ch plentyn yn mynd i ba glwb.  Hefyd, os oes newidiadau i’r diwrnodau, eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth yr ysgol a’r clwb

Please ensure that Miss Pennington is aware which days your child goes to which club.  Also, if there are changes to these days, it is your responsibility to tell the school and club.

 

Diolch yn Fawr - Thank you very much,

Miss Pennington.

 

   

  Latest News

  15/10/2020

  Diwrnod Shwmae - wear red, green or white to School.

  17/10/2020 - 01/11/2020

  Half Term